ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας AE

Άμεση επέμβαση

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Με την υπ’ αριθμόν 348/2016 απόφαση της ΡΑΕ, εγκρίθηκε το Τιμολόγιο για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 3537/03.11.2016). Ειδικότερα για το Δίκτυο Διανομής της Κορίνθου, το τιμολόγιο της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής του Διαχειριστή, ανά κατηγορία πελατών παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κατηγορία
Πελατών
Συντελεστής
Δυναμικότητας
(€/ΜW/έτος)
Συντελεστής
Ενέργειας
(€/MWh)
Βιομηχανικό 5.726,1368 1,1630