Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Έργων

Η Διαδικασία Διοίκησης και Εκτέλεσης Έργων της ΔΕΔΑ αποτελεί απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.