Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Ποιότητα

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής.

  1. Το Φυσικό Αέριο που παραδίδεται σε Σημείο Εισόδου, μεταφέρεται μέσω του Δικτύου Διανομής και παραλαμβάνεται από Σημείο Παράδοσης, πρέπει να πληροί τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
  2. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο ότι το επίπεδο της οσμής είναι εντός των ορίων που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο, και έως την έκδοσή του, στο «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασμού 19 bar) και δικτύων κατανομής χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar)» (ΦΕΚ Β’ 1712/23.11.2006), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, ώστε η παρουσία του Φυσικού Αερίου να είναι αντιληπτή με τη μέση όσφρηση.