Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για τη διαμόρφωση των γραφείων της εταιρείας στον Πύργο Αθηνών

(κείμενο διακήρυξης)

*Τα παραρτήματα αποστέλλονται κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία.

Διαγωνισμός τριετούς διάρκειας για την προμήθεια υπηρεσιών φιλοξενίας servers και τηλεφωνικού κέντρου

(κείμενο διακήρυξης)

*Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών του Διαγωνισμού ΔΕΔΑ-003/17 παρατείνεται για την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00. Ομοίως παρατείνεται και η ημερομηνία επανάληψης του, εφ' όσον καταστεί άγονος, κατά 3 εργάσιμες ημέρες.

Διακήρυξη για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης ιστοσελίδας

(κείμενο διακήρυξης)

*Ο Διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης ιστοσελίδας επαναλαμβάνεται, με καταληκτική ημερομηνία τις 28/11/2017 και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη.