ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας AE

Άμεση επέμβαση

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Αίτηση Σύνδεσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του Άρθρου 24 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, η σύνδεση της εγκατάστασης Τελικού Πελάτη στο Δίκτυο Διανομής πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής της αίτησης σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης (Αίτηση Σύνδεσης) προς το Διαχειριστή, η οποία συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά