Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Ενδεχόμενες παροχές από πλευράς του Διαχειριστή, βάσει των σχετικών εγκρίσεων από τη ΡΑΕ, παρέχονται ανεξαρτήτως της επιλογής Χρήστη Διανομής, χωρίς να υφίσταται δέσμευση του Τελικού Πελάτη έναντι του Χρήστη Διανομής για τις παροχές αυτές, πέραν της υποχρέωσης ύπαρξης σύμβασης προμήθειας με οποιονδήποτε Χρήστη Διανομής.