Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ

Άμεση επέμβαση
Αστικά Δίκτυα Κατανομής

11711

Βιομηχανικά Δίκτυα

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Αίτηση Χρήστη Διανομής για αλλαγή προμηθευτή (switching) σε Σημείο Παράδοσης

Η Αλλαγή Χρήστη Διανομής σε Σημείο Παράδοσης, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 39 του Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση που Χρήστης Διανομής (Νέος Χρήστης Διανομής) επιθυμεί να τροφοδοτήσει Σημείο Παράδοσης το οποίο, εκείνη τη χρονική στιγμή, εξυπηρετείται από άλλο Χρήστη Διανομής (παλιός Χρήστης Διανομής), αφού προηγουμένως:

α) προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης προμήθειας ή/και διακίνησης με τον Τελικό Πελάτη του συγκεκριμένου Σημείου Παράδοσης

και

β) εξασφαλίσει υπογεγραμμένη δήλωση του Τελικού Πελάτη προς το Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ότι συναινεί ρητώς στην γνωστοποίηση των μετρήσεων κατανάλωσης από τον Διαχειριστή στον νέο Χρήστη Διανομής

καλείται να συμπληρώσει το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ διευκρινίζοντας ότι πρόκειται είτε για την περίπτωση νέας Σύμβασης Χρήσης λόγω προσθήκης Σημείου Παράδοσης με την διαδικασία Αλλαγής Χρήστη Διανομής είτε για τροποποίηση υφιστάμενης Σύμβασης Χρήσης λόγω προσθήκης Σημείου Παράδοσης με την διαδικασία Αλλαγής Χρήστη Διανομής.

Στην περίπτωση αυτή, επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση της Αίτησης Σύμβασης Χρήσης είναι υποχρεωτική εκτός από το έγγραφο 1, για το οποίο απαιτείται επαναποστολή όταν ο νέος Χρήστης δραστηριοποιείται ήδη στο Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδας.

Σε συνέχεια, ο Διαχειριστής ενημερώνει το (νέο) Χρήστη Διανομής που αιτείται την αλλαγή εάν η τροφοδοσία στο συγκεκριμένο Σημείο Παράδοσης έχει διακοπεί ή αν έχει υποβληθεί αίτημα διακοπής τροφοδοσίας από τον παλιό Χρήστη Διανομής.

Η αλλαγή Χρήστη Διανομής η αλλαγή Χρήστη Διανομής λαμβάνει χώρα ως εξής:

α) Εάν η ένδειξη του Μετρητή βρίσκεται εντός αποδεκτών ορίων, η αλλαγή Χρήστη υλοποιείται και η ένδειξη του Μετρητή κοινοποιείται στον προηγούμενο Χρήστη Διανομής ως τελική ένδειξη για την έκδοση τελικού λογαριασμού, καθώς και στο νέο Χρήστη Διανομής ως αρχική ένδειξη.

β) Εάν η ένδειξη του Μετρητή δεν βρίσκεται εντός αποδεκτών ορίων, η δήλωση για αλλαγή Χρήστη Διανομής απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο νέος Χρήστης Διανομής.

γ) Ο Διαχειριστής ενημερώνει τον Νέο Χρήστη Διανομής για την αποδοχή της αίτησης και τον Παλαιό Χρήστη Διανομής για την αλλαγή Χρήστη Διανομής.

δ) Ο Διαχειριστής εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή της αίτησης, πραγματοποιεί έκτακτη καταγραφή της ένδειξης του Μετρητή στο Σημείο Παράδοσης και ενημερώνει τον Παλαιό και τον Νέο Χρήστη Διανομής για το αποτέλεσμα της μέτρησης. Ως ημερομηνία αλλαγής Χρήστη Διανομής λογίζεται η ημερομηνία καταγραφής της εν λόγω ένδειξης του Μετρητή.

ε) Μέχρι τη 2η Εργάσιμη Ημέρα της επόμενης Εβδομάδας από την ημερομηνία αλλαγής Χρήστη Διανομής, ο Διαχειριστής επικαιροποιεί τα Μητρώα Πελατών και τα κοινοποιεί στους εμπλεκόμενους Χρήστες Διανομής.

στ) Μέχρι την 10η Εργάσιμη Ημέρα του επόμενου Μήνα από την ημερομηνία αλλαγής Χρήστη Διανομής ο Διαχειριστής και ο Χρήστης Διανομής υπογράφουν την τροποποίηση της Σύμβασης Χρήσης με το επικαιροποιημένο Μητρώο Πελατών.

Επισημαίνεται ότι η τιμολόγηση των Βασικών Δραστηριοτήτων προς τον νέο Χρήστη θα υπολογίζεται για το εν λόγω Σημείο Παράδοσης από την ημερομηνία αλλαγής Χρήστη όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω (αντίστοιχα θα παύσει ο υπολογισμός της τιμολόγησης των Βασικών Δραστηριοτήτων για τον παλιό Χρήστη Διανομής).

Ο νέος Χρήστης υποχρεούται να χορηγήσει αντίγραφο ενημερωτικού δελτίου ασφαλούς χρήσης Φυσικού Αερίου.