ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας AE

Άμεση επέμβαση

8001122222
2105551666
Υποκατηγορίες

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών

Σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής, η Σύμβαση Χρήσης υπογράφεται μεταξύ της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας και προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Νόμου.