Σύντομα κοντά σας με το νέο μας portal

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Πύργος Αθηνών,
Λ. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: Πολιτικών & Προμαχώνος 80, 341 00 Χαλκίδα

Επικοινωνία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@deda.gr

Τηλεφωνικός αριθμός εξυπηρέτησης πελατών: 2162000401

Φόρμα επικοινωνίας

Κατεβάστε, συμπληρώστε τη φόρμα και στείλτε τη στο info@deda.gr για να επικοινωνήσετε μαζί μας

Πώς θα συνδεθείτε

Η σύνδεση είναι εφικτή μόνο για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται επί του ενεργού δικτύου. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε κατάλληλα συμπληρωμένη τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση ΔΕΔΑ ΑΕ, Πύργος Αθηνών, Λ. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα. Εάν η σύνδεση είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, τότε θα ενημερωθείτε σχετικά και θα κληθείτε να υποβάλλετε συμπληρωμένη την αίτηση σύνδεσης, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση, το ενδιαφέρον σας καταχωρείται και θα ειδοποιηθείτε σε περίπτωση μελλοντικών επεκτάσεων του δικτύου).

Σύμβαση σύνδεσης


Σύμβαση Χρήσης

Με την Πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Δικτύων Διανομής, ο Διαχειριστής παρέχει στο Χρήστη Διανομής τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

Κατεβάστε τη σύμβαση


Τιμολόγιο Διανομής 2019

Εγχειρίδιο έκτακτης ανάγκης

Δείτε τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσετε πριν την έναρξη εργασιών.

Εγχειρίδιο

Διαβούλευση για τιμές και χρόνους παράδοσης υλικών

Κατεβάστε το αρχείο (xls)

Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας μετρητών

Κατεβάστε την προκήρυξη (pdf)

Προκήρυξη διαγωνισμού ασφαλιστικής κάλυψης

Κατεβάστε την προκήρυξη (pdf)


Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού 0059/19 με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 71672,1.

Οι προθεσμίες του Διαγωνισμού παρατείνονται ως εξής:
Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 15.4.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 19.4.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Ως εκ τούτου, ο όρος 1.5 της Διακήρυξης τροποποιείται ως ακολούθως:
"Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 19/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00".